Artikel 1: Definities

 • Matrix: Matrix Group BV en de werkmaatschappijen: Matrix Software BV en Matrix Software Baltic UAB.
 • Licentiehouder: (Rechts)persoon welke Matrix door middel van het ondertekenen van een opdrachtbevestiging opdracht geeft tot het leveren van Software en het verlenen van licentie.
 • Software: Uitvoerbare programmacode die de functionele mogelijkheden zoals beschreven in de Documentatie mogelijk maakt.
 • Documentatie: Documenten in gedrukte en/of digitale vorm waarin de functionele mogelijkheden van de Software staan beschreven.
 • Update: Software waarin storingen zijn verholpen en/of beperkte functionele toevoegingen zijn verwerkt.
 • Versie: Software waarin substantiële functionele wijzigingen en/of uitbreidingen en/of verbeteringen zijn verwerkt.

Artikel 2: Licentieverlening

Matrix verleent een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de Software voor bepaalde tijd. Licentiehouder is bij aanvang van de contractperiode een eerste licentievergoeding aan Matrix verschuldigd en verkrijgt daarmee het recht op gebruik van de software. Voor opvolgende contractperiodes is een licentievergoeding verschuldigd voor het voortzetten van gebruiksrecht van de software.

Artikel 3: Diensten

De Diensten zoals beschreven in artikel 3.1, 3.2 en 3.3 zijn inbegrepen in de periodieke licentievergoeding. De Diensten zoals beschreven in artikel 3.4 zijn niet inbegrepen in de licentievergoeding.

Artikel 3.1: Ondersteuning

Licentiehouder heeft recht op advies en ondersteuning door de helpdesk met betrekking tot het gebruik van de meest recente versie van de Software. Dit betreft uitleg aan personen die een door Matrix verzorgde training hebben gevolgd of aan personen die op andere wijze voldoende mate ervaring met de software hebben opgedaan. De helpdesk verstrekt advies vanuit de kantoren van Matrix met gebruikmaking van communicatiemiddelen zoals e-mail, telefoon en fax.

Artikel 3.2: Updates

Matrix stelt Updates van de Software ter beschikking aan de Licentiehouder. Leveringen vinden plaats per post en/of elektronische media zoals e-mail en/of internet. Indien er functionele wijzigingen in een Update verwerkt zijn, levert Matrix tevens aangepaste Documentatie.

Artikel 3.3: Versies

Matrix stelt Versies van de Software ter beschikking aan de contractant. Leveringen vinden plaats via elektronische media zoals e-mail en/of internet. Tevens levert Matrix aangepaste Documentatie.

Artikel 3.4: Consultancy

Licentiehouder kan Matrix verzoeken consultancywerkzaamheden te verrichten in de werkomgeving van de Licentiehouder. De aard en de duur van de werkzaamheden worden in overleg tussen Matrix en de Licentiehouder bepaald. Consultancywerkzaamheden worden op (na)calculatiebasis tegen de actuele tarieven voor werkuren en reiskosten in rekening gebracht.

Artikel 4: Hard- en Software van derden

Matrix bepaalt per versie:

 • Het besturingsysteem en/of hardwareplatform voor de Software.
 • Met welke software van derden de Software kan samenwerken.

Indien er sprake is van structurele wijzigingen in de software, de hardware- en/of besturingsystemen, zulks ter beoordeling van Matrix, behoudt Matrix zich het recht voor een extra vergoeding te vragen aan Licentiehouder voor het ter beschikking stellen van een nieuwe Versie zoals beschreven in artikel 3.3. Matrix verplicht zich eventuele extra verschuldigde vergoedingen tijdig aan de Licentiehouder kenbaar te maken.

Artikel 5: Licentie

Het is Licentiehouder toegestaan om de Software op zoveel plaatsen of computers te gebruiken als er licenties beschikbaar zijn gesteld. Een licentie wordt geregeld door middel van een softwarematige of hardwarematige sleutel, ook wel een key of lock genoemd. De Licentiehouder wordt geadviseerd regelmatig een reservekopie te maken van de geïnstalleerde software en onderhoudsbestanden om in geval van storingen een reservekopie terug te kunnen zetten.

Artikel 6: Beperkingen

Het is uitdrukkelijk verboden om:

 • Andere kopieën te maken van de Software of Documentatie dan voor zover in deze licentievoorwaarden wordt toegestaan.
 • De Software te ontleden, te onderzoeken, te de-compileren of te demonteren, behoudens voor zover dat bij de wet toegestaan is om de informatie te verkrijgen die nodig is om het onderling functioneren van een onafhankelijk ontwikkeld programma met de Software mogelijk te maken en indien deze informatie niet via Matrix redelijkerwijs verkrijgbaar is.
 • De Software, de Documentatie en alle overige rechten die hierbij verstrekt worden, geheel of gedeeltelijk, in de handel te brengen, te verhuren, uit te lenen, te verkopen, in sublicentie te geven of op enige ander wijze aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Matrix.
 • Apparatuur, software of enig ander middel aan te wenden om de licentiesleutel als kopieerbeveiliging te verwijderen of te omzeilen.

Artikel 7: Herzieningen en aanpassingen

Indien deze licentievoorwaarden betrekking hebben op Software die een herziening of een aanpassing is van Software die u eerder in licentie is gegeven, moet u, wanneer Matrix daarom verzoekt, alle kopieën van de eerder in licentie gegeven Software en/of de Documentatie aan Matrix ter beschikking stellen. Tevens dienen alle kopieën van de eerder in licentie gegeven Software te worden vernietigd tenzij Matrix toestemming verleent deze in gebruik te houden.

Artikel 8: Auteursrecht

Het eigendomsrecht en het auteursrecht op de Software en Documentatie en op alle door Licentiehouder gemaakte kopieën, blijft in het bezit van Matrix. Het ongeoorloofd kopiëren van de Software en/of Documentatie of het niet naleven van de genoemde beperkingen kan beëindiging van de licentie tot gevolg hebben.

Artikel 9: Garantie

Matrix garandeert dat de Software de functionaliteit biedt zoals die in de Documentatie beschreven staat en dat de informatiedragers waarop de Software geleverd wordt bij normaal gebruik geen productiefouten en/of materiaalgebreken vertonen. Matrix’ inspanning onder deze garantie bestaat eruit dat Matrix naar eigen inzicht zal trachten eventuele onvolkomenheden te corrigeren of te verhelpen of om gebrekkige informatiedragers of licentiesleutels te vervangen. U kunt slechts aanspraak maken op deze garantie indien u binnen negentig (90) dagen na levering Matrix schriftelijk heeft geïnformeerd. Met uitzondering van de hierboven uitdrukkelijk aanvaarde, beperkte garantie, verstrekt Matrix, en ontvangt u, geen enkele andere garantie, expliciet noch impliciet, noch wettelijk, noch krachtens enige schriftelijke of mondelinge mededeling die gedaan mochten zijn. Matrix garandeert niet dat de Software zonder fouten of zonder onderbrekingen zal functioneren, of dat zij geschikt is voor een specifiek doel.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Software voor computergestuurd ontwerpen en andere software voor technische toepassingen, zijn hulpmiddelen die enkel voor professioneel gebruik bestemd zijn. Zij kunnen niet beschouwd worden als vervanging van uw professionele kennis en beoordelingsvermogen. Wegens het grote aantal mogelijke toepassingen waarvoor deze Software kan worden gebruikt, is de Software niet in alle omstandigheden getest waarin zij gebruikt zou kunnen worden. Matrix kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de resultaten die door het gebruik van de software worden verkregen. De personen die de software gebruiken worden verantwoordelijk gehouden voor het beheer en de controle van de Software en het vaststellen van de geschiktheid, de betrouwbaarheid en de juistheid van de verkregen resultaten.

Artikel 11: Aansprakelijkheidsbeperking

In geen geval kan Matrix aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade van welke soort dan ook, inclusief gegevensverlies, winstderving, dekkingskosten of andere bijzondere, incidentele, bijkomende of indirecte kosten veroorzaakt door het gebruik van de software of de onbekwaamheid om de Software of de Documentatie te gebruiken, ongeacht de oorzaak en ongeacht de gronden waarop de garantie wordt ingeroepen. Deze aansprakelijkheidsbeperking zal van kracht blijven zelfs wanneer Matrix vooraf van het risico van de mogelijkheid van een dergelijk verlies of schade op de hoogte werd gebracht. Matrix zal in geen enkel opzicht verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor het verloren gaan of voor ontvreemding van de software of enige licentiesleutel die met de software wordt meegeleverd. De Licentiehouder is verantwoordelijk voor het veilig stellen en het beschermen van de investering door middel van bijvoorbeeld een verzekering.

Artikel 12: Duur van de Licentieverlening

De duur van de Licentieverlening loopt vanaf de levering van de Software tot en met het einde van de betreffende contractperiode. Na deze periode wordt de Licentie stilzwijgend met dezelfde contractperiode verlengd, tenzij Licentiehouder of Matrix de Licentieverlening met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor afloop van de contractperiode schriftelijk opzegt. Matrix en Licentiehouder hebben het recht de Licentieverlening met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien door de andere partij niet aan de in de overeenkomst gestelde verplichtingen wordt voldaan. Softwareproducten van derden kunnen afwijken van licentieduur en contractperiodes.

Artikel 13: Tarieven

Na levering van de Software wordt de eenmalige vergoeding voor de Licentieverlening in rekening gebracht. De jaarlijkse licentievergoeding wordt bij aanvang van elke periode gefactureerd. Matrix is bevoegd haar tarieven jaarlijks aan te passen op basis van kostenstijgingen en/of prijsontwikkelingen in de branche.

Artikel 14: Algemeen

 • Daar waar deze voorwaarden niet in voorzien, zijn de voorwaarden van brancheverenging ICT~Office van toepassing, welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. Deze voorwaarden zijn na te lezen via www.matrix-software.com/nl/ict~office
 • Deze Licentieverlening is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
 • Deze overeenkomst vormt de volledige en enige overeenkomst tussen beide partijen en vervangt iedere andere mededeling, reclameboodschap of advertentie met betrekking tot de Software en de Documentatie. Eventuele leveringsvoorwaarden van Licentiehouders worden nadrukkelijk van de hand gewezen.
 • Het is Matrix toegestaan de Licentieverlening op te schorten zolang Licentiehouder haar verplichtingen, waaronder betalingsverplichtingen, niet of niet geheel heeft voldaan.
 • Deze Licentieverlening zal zonder schriftelijke kennisgeving of andere actie door Matrix worden beëindigd indien de Licentiehouder failliet gaat, een schikking treft met schuldeisers of tot liquidatie overgaat. Licentiehouder dient alle licenties op eerste verzoek van Matrix te retourneren of Matrix in de gelegenheid te stellen haar eigendommen op te komen halen. De Software is niet zonder schriftelijke toestemming van Matrix overdraagbaar.
 • Indien één of meerdere bepalingen van de licentievoorwaarden onwettig of niet afdwingbaar blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht en blijven partijen door verbintenissen verplicht deze onwettige en niet afdwingbare bepalingen inhoudelijk zo dicht mogelijk te benaderen.
 • Deze licentievoorwaarden vervangen alle voorgaande voorwaarden.

Matrix Software BV
KvK: 10030652
BTW: NL008910832B01


Versie MX2305NL, ingangsdatum 1 mei 2023

Heeft u vragen over één van onze softwareproducten?
Onze specialisten staan u graag te woord.

of ga naar onze contact pagina