De Krachtige Strut & Tie Module

De Strut & Tie module stelt u in staat om efficiënt diverse detailberekeningen voor beton uit te voeren. Het biedt mogelijkheden voor het berekenen van poeren, consoles, T-balken en wandliggers. Deze module is gebaseerd op de vakwerkanalogie en hanteert geavanceerde methoden om complexe spanningspatronen effectief om te zetten in driehoekige modellen.

Strut & Tie blinkt uit in gebruiksvriendelijke invoeropties en een heldere presentatie van resultaten die voldoen aan de Eurocode-normen. Hierdoor is het een krachtig hulpmiddel voor ingenieurs om consequent oplossingen te bieden voor complexe structurele uitdagingen. Ook zijn de algoritmes toegankelijk via de cloud.

Handzame tools voor detailberekeningen

40 handige rekentools voor detailberekeningen van beton-, staal- en houtconstructies, metselwerk en geotechniek.

De voordelen van MatrixTools

Eenvoud

De detailberekeningen van MatrixTools kenmerken zich door eenvoud. Berekeningen worden inzichtelijk gemaakt door samenvatting van maatgevende punten en via een duidelijke rapportage.

Ontwerp & controle

MatrixTools kan worden ingezet voor ontwerpberekeningen en ook voor controleberekeningen. Handig en praktisch voor controlerende taken.

Smartphones

Een aantal berekeningen zijn als een gratis Android of iOS app beschikbaar voor tablets en smartphones. Ga hiervoor naar de Google of Apple app store en zoek op MatrixToolbox.

De kenmerken van MatrixTools

Kenmerken:

Constructeurs Toolbox

De Constructeurs Toolbox is een verzameling van 40 vaak voorkomende constructieve detailberekeningen. De berekeningen zijn zowel voor mechanica als voor materiaalgebonden normberekeningen voor hout, staal, beton en metselwerk. Alle berekeningen zijn gebaseerd op de Eurocode.

Mechanica:

 • Bepalen van doorsnedegrootheden
 • Rekenblad belastingen

Hout:

 • Doorsnedecontrole hout
 • Knikcontrole houten

Staal:

 • Doorsnedecontrole staal
 • Knikcontrole staal
 • Doorsnede classificatie
 • Torsie in I-vormige doorsneden
 • Lasberekening
 • Profielenbibliotheek

Beton:

 • Wapening doorsnede op buiging, afschuiving en wringing
 • Wapening doorsnede op buiging en normaalkracht
 • M-Kappa en M-N-Kappa diagrammen
 • Pons in vloeren
 • Capaciteit op buigende momenten
 • Capaciteit op dwarskracht
 • Momentenverloop in punt- en lijnvormige ondersteunde platen
 • Berekening gedrukte elementen in geschoorde, ongeschoorde en schorende raamwerken
 • Kruisjesmethode (TGB1990)

Metselwerk:

 • Berekening oplegdetail metselwerk
 • Geconcentreerde belasting metselwerk
 • Berekening gesteunde wanden
 • Berekening Metselwerk kolom
 • Stabiliteitsberekening metselwerk
Staal+ en Beton+

De Constructeurs Toolbox bevat een aantal geavanceerde uitbreidingsmodules:

Beton+

Brandwerendheid beton: toetsing van brandwerendheid van ronde of rechthoekige betonconstructies, uitgevoerd als kolom of wand. Kniklengtes kunnen automatisch worden bepaald en per ingevoerde combinatie kan aangegeven worden of deze combinatie op brand moet worden getoetst.

Pons advanced: uitbreiding op de standaard pons module. Met behulp van een optimalisatie algoritmes kan ponswapening zeer gedetailleerd en efficient worden bepaald. Dit leidt tot een reductie van de benodigde ponswapening. Tevens is deze ponsmodule gekoppeld met FEM vloeren voor uitwisseling van geometrie en krachtswerkingen.

Staal+

Brandwerendheid staal: toesing van brandwerendheid van beklede en onbeklede staalprofielen. Deze module is een doorontwikkeling onder de Eurocode van BRAWESTA. De materiaalgegevens voor de brandwerendheid kunnen handmatig worden ingegeven, of via een bibliotheek van materialen van de deelnemende leveranciers van brandwerendheid materialen.

Houten balklagen

Het maken van ontwerpberekeningen voor houten balklagen, stijlen of kapconstructies ten behoeve van de woning- en utiliteitsbouw komt regelmatig voor. Deze berekeningen kenmerken zich door hun eenvoudige mechanicaschema, maar de dimensionering volgens de Eurocode resulteert vaak in een uitgebreide berekening, waarbij meerdere belastingsgevallen voor zowel de uiterste grenstoestand (sterkte) als de bruikbaarheidsgrenstoestand (stijfheid) moeten worden beschouwd. Daarnaast wordt het construeren in hout gekarakteriseerd door de veelheid aan modificatiefactoren, afhankelijk van de belastingsduur, de toegepaste houtsoort, afmetingen en de klimaatklasse.

Het gebruik van software voor het berekenen van bovengenoemde houtconstructies is daarom een logisch gevolg. In een kort tijdbestek kunnen complete houtconstructies op verantwoorde wijze worden gedimensioneerd, waarbij meerdere alternatieven naast elkaar kunnen worden gezet. Het programma is geschikt voor constructeurs, maar is tevens inzetbaar voor architecten, aannemers en bouwkundigen, die ontwerp- en controleberekeningen willen maken en met name in de ontwerpfase tot een snelle inschatting van de profielgrootte willen komen.

Balklagen:

Voor dimensionering van vloer- en dakbalken, waarbij de stijfheid van het beschot en de hart-op-hart-afstand van balken voor de spreiding van een puntlast een rol spelen. In de berekening van een plat dak wordt tevens de extra belasting tengevolge van wateraccumulatie in rekening gebracht.

Gordingen:

In een dak toegepaste gordingen kunnen afhankelijk van het aangebrachte beschot zowel op enkele buiging als op dubbele buiging worden belast. De ingevoerde veranderlijke belastingen zijn gekoppeld aan de dakhelling en worden bij wijziging van deze dakhelling automatisch gecorrigeerd.

Sporen:

De berekening van sporen wijkt af van de overige berekeningen, omdat in dit constructie element ook normaalkrachten kunnen optreden. Daarnaast zijn de veranderlijke belastingen direct gekoppeld aan de dakhelling en wordt de grootte van deze belasting automatisch aan de opgegeven hellingshoek aangepast.

Stijlen:

Naast het aanbrengen van eigen belastingen, kan de windbelasting automatisch door de lastengenerator aangebracht worden. Daarnaast wordt er, net als bij sporen, getoetst op de normaalkracht en de combinatie met buigende krachten.

Staalverbindingen

De module Staalverbindingen berekent geboute of gelaste verbindingen aan de hand van de uitgebreide en ten dele complexe rekenregels volgens de Eurocode. Het programma werkt zowel controlerend als geometrisch ontwerpend. De schematische en de 3D tekenmodules vergroten het inzicht tijdens het ontwerpen van de verbindingen. De berekening houdt rekening met de plastische eigenschappen van het materiaal. Hierdoor kan de verbinding nog verder worden benut. De mate van uitvoer kan door de gebruiker worden bepaald en varieert tussen een korte samenvatting en een zeer uitgebreide uitvoer waarbij tot in detail ingegaan wordt op de berekening. Hierdoor is de uitvoer uitermate geschikt voor de controlerende instanties.

Het programma kent de volgende verbindingstypen:

Geboute kopplaatverbindingen:

 • Kolom-ligger verbinding
 • Ligger-ligger verbindingen
 • Ligger-dwarsdrager verbindingen
 • Voetplaat verbindingen
 • Kruis-, knie-, T- en T-90° verbindingen

Gelaste buisverbindingen:

 • X-verbindingen
 • T- en Y-verbindingen
 • K- en N-verbindingen
 • KT-verbindingen

Hoekstaalverbindingen:

 • Ligger-dwarsdrager aansluitingen
 • Kolom-ligger aansluitingen
 • Diverse verbindings- en aansluitingsdetails
Geotechniek

Geotechnische berekeningen worden op basis van de grondopbouw in het te beschouwen gebied uitgevoerd. De grondopbouw kan handmatig worden ingevoerd met behulp van een bibliotheek met grondsoorten, of kan geanalyseerd worden op basis van een sondering. Op basis van deze grondgegevens kunnen drukpalen, trekpalen, buigpalen en funderingen op staal worden berekend volgens de Eurocode.

Basismodule

Module voor de invoer en de analyse van de grondopbouw. De sondering kan ingevoerd worden door een (gescande) afbeelding van een sondering te digitaliseren, via het inlezen van een bestand volgens het GEF formaat of handmatig. De grondopbouw kan handmatig ingevoerd worden, of geanalyseerd worden op basis van de conusweerstand of het wrijvingsgetal van de sondering.

Drukpaal

Module voor het berekenen van het grensdraagvermogen van op druk belaste palen. Op basis van één of meerdere sonderingen wordt het paaldraagvermogen per inheidiepte bepaald. Wanneer een inheidiepte gekozen is, kan de definitieve berekening als eindcontrole worden uitgevoerd.

Buigpaal

Module voor het dimensioneren van wapening in horizontaal belaste palen. De rekenmethodiek is gebaseerd op aanbrengen van een gelijkmatige of verlopende beddingsconstante aan de zijkant van de paal. Hieruit volgen de vervormingen en de krachtswerkingen, die gebruikt worden binnen de betonberekening volgens de Eurocode om de wapening te dimensioneren.

Trekpaal

Trekpalen worden in de praktijk frequent toegepast, bijvoorbeeld onder tunnelbakconstructies of op plaatsen waar stabiliteitsverbanden aangrijpen. De rekenmethode is gebaseerd op de CUR2001-4 “Ontwerpregels voor trekpalen”. De draagkracht wordt bepaald voor één enkele paal of voor een paalgroep.

Fundering op staal

Module voor de berekeningen van het draagvermogen en het vormveranderinggedrag van verticaal en horizontaal belaste strokenfunderingen. Op basis van een sondering of een handmatige grondinvoer controleert het programma de opgegeven fundering in ongedraineerde of gedraineerde situatie, inclusief toetsing op doorponsen van onderliggende grondlagen. Het wapenen van de funderingsstroken kan met de module "Fundering op staal - wapening".

Verticale beddingsconstante

Bepaling van de verticale beddingsconstante, gebruikmakend van informatie over lastvlak, aanlegdiepte en de grondopbouw. De opbouw van de grondlagen worden handmatig ingevoerd of kan geanalyseerd worden aan de hand van een sondering.

Strut & Tie modelling

Wandligger:

De wandligger is in het algemeen een gedrongen constructie, waarbij ervan uitgegaan wordt dat de krachten doormiddel van een drukboog en een trekband worden afgevoerd naar de opleggingen. Met deze module is het mogelijk om een wandligger op twee of drie steunpunten door te rekenen.

Tweepaalspoer:

Met deze module is het mogelijk om een tweepaalspoer door te rekenen. De poer zorgt ervoor dat de belastingen op een juiste manier doorgeleid kan worden naar de ondergelegen steunpunten. Om dat te realiseren dient er een gedrongen constructie te worden toegepast, zodanig dat het optredende momenten wordt ontbonden in betondruk-en staaltrekkrachten.

Console:

Met deze module is het mogelijk om (korte/lange) console door te rekenen. In de console wordt er op de oplegpunt een geconcentreerd kracht en/of een moment toegepast en tezamen met de krachten in de kolom resulteert dit in een spanningspatroon in de doorsnede die middels het stavenmodel inzichtelijk wordt gemaakt. Het stavenmodel zal zich uitstrekken over de gehele console en het gedeelte van de kolom waarin de invloed van de console merkbaar is. Dit is doorgaans tot ongeveer twee horizontale doorsneden in de kolom, die zich bevinden op een afstand gelijk aan de breedte van de kolom onder en boven de onder- en bovenrand van de console.

Ligger met uitsparing:

Met deze module is het mogelijk om een gedrongen ligger met een uitsparing door te rekenen. De belasting op de gedrongen ligger wordt herverdeeld in drie equivalente puntlasten. Vervolgens wordt aan de hand van een stavenmodel de staafcapaciteiten tezamen met de capaciteiten van de knooppunten bepaald.

Ligger met inkeping:

Met deze module is het mogelijk om een betonnen gedrongen ligger met een inkeping door te rekenen. Door de inkeping wordt er een mogelijkheid gecreëerd om de ligger op een slankere balk te laten rusten of vice versa.

T-Balk:

Met deze module is het mogelijk om een omgekeerde T-balk voor infrastructurele projecten door te rekenen.

MatrixToolbox voor Apple en Android

6 Toolbox modules zijn beschikbaar als app voor Apple en Android

Je kunt ze gratis downloaden via:

Apple App Store Google Play Store

Wij adviseren u graag

Het ontwerpen van bouwconstructies is een specialisme en vereist deskundige adviseurs. Graag geven wij u deskundig advies over de mogelijkheden van matrixtools voor het berekenen van bouwconstructies. Bel ons of reageer via de website voor een gesprek met één van onze adviseurs. Wilt u zelf de werking en de visie van de software ontdekken? Vraag dan een demoversie aan.

Matrix Kenniscentrum

Kom meer te weten over de software van Matrix en raadpleeg
de informatiebronnen in het Matrix Kenniscentrum.

Bent u geïnteresseerd in onze oplossingen voor constructeurs?

Onze branchemanager Jan Willem Fokkema
staat u graag te woord.

Bel +31 88 5678 050

of ga naar onze contactpagina